План за действие  

 ***

  Анализ - Добри практики - Препоръки  

 ***

  Препоръки за преход към кръгова икономика Община Поморие  

 ***

 
 
 
                                                                                                      

  

ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ

 

Сдружение „Европа и Ние”, гр. Поморие има удоволствието да Ви информира, че на 11.02.2023 г. в Клуб „Свети Георги“, гр. Поморие се проведе обучение на доброволците, които ще осъществяват гражданско наблюдение по проект BG05SFOP001-2.025-0127 Общество в действие за нулеви отпадъци“, финансиран в рамките на Оперативна програма „Добро управление“.

По време на обучението доброволците се запознаха с приложимата правна рамка на местно ниво и с разработената Методология за провеждане на гражданско наблюдение на системата за управление на отпадъците в Община Поморие. Представиха се образците и формулярите, които ще се попълват при реализираните наблюдения.

Гражданското наблюдение е утвърдена форма за участие на гражданите в процеса на мониторинг на политики и законодателство, упражнявани от публичната администрация. Целта на прилагането му върху дейността на администрацията е да се повиши прозрачността, публичността, отчетността, етиката и доверието от страна на гражданите и бизнеса, да се създаде открито и отговорно управление.

В резултат на реализирането на проект „Общество в действие за нулеви отпадъци“ и в частност на гражданското наблюдение се очаква да се повиши взаимодействието между администрацията и гражданите, да се увеличи активността на гражданското общество при формулирането, изпълнението и мониторинга на местните политики за управление на отпадъците, да се отправят конкретни препоръки за подобряване на местните екологични политики и да се повиши доверието към работата на местната администрация.

  

 

Проект № BG05SFOP001-2.025-0127 с наименование „Общество в действие за нулеви отпадъци“финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

 www.eufunds.bg

  

***

  ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ

 

Сдружение „Европа и Ние”, гр. Поморие има удоволствието да Ви информира, че на 10.02.2023 г. в Клуб „Свети Георги“, гр. Поморие се проведе Кръгла маса „Община Поморие в преход към кръгова икономика – възможности и предизвикателства“. Събитието е част от реализацията на проект BG05SFOP001-2.025-0127 „Общество в действие за нулеви отпадъци“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”.

В мероприятието взе участие кметът на Община Поморие, Иван Алексиев, представители на общинската администрация, на партньорите по проекта, представители на гражданското общество от града и региона, активни граждани.

По време на събитието беше обсъдена текущата ситуация с управлението на отпадъците в Община Поморие и плановете за развитие на сектора. Представена бе актуалната правна рамка, свързана с прехода и прилагането на политика на нулеви отпадъци и кръгова икономика, необходимите действия за преминаване към политика по нулеви отпадъци, потенциалът и възможностите за изграждане на по-зелена, по-справедлива и по-приобщаваща икономика и за съвместни действия между публична администрация, бизнес, неправителствен сектор и граждани в сферата на управлението на отпадъци. 

 

                                                

 

Проект № BG05SFOP001-2.025-0127 с наименование „Общество в действие за нулеви отпадъци“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

 www.eufunds.bg

 

 ***
 
                                                                                                                  

OБЯВА

 

Сдружение „Европа и Ние“ гр. Поморие в качеството си на бенефициент по проект BG05SFOP001-2.025-0127 „Общество в действие за нулеви отпадъци“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ набира доброволци по проекта за осъществяване на гражданско наблюдение върху политиките по управление на отпадъците в Община Поморие.

Гражданското наблюдение е утвърдена форма за участие на гражданите в процеса на мониторинг на политики и законодателство, упражнявани от публичната администрация. Целта на прилагането му върху дейността на администрацията е да се повиши прозрачността, публичността, отчетността, етиката и доверието от страна на гражданите и бизнеса, да се създаде открито и отговорно управление. За тази цел в рамките на проект „Общество в действие за нулеви отпадъци“ се предвижда изграждането на механизъм за провеждане на гражданско наблюдение на местната политика по управление на отпадъците. Реализирането на гражданското наблюдение се планира за периода февруари 2023 г. – ноември 2023 г.

Гражданският наблюдател осъществява независимо и безпристрастно наблюдение върху дейността на институциите, отговорни за прилагане на местните политики по управление на отпадъците.

Кандидатите за доброволци - граждански наблюдатели трябва да са навършили 18 г., да са неосъждани, да не са служители в институциите, ангажирани с планиране, прилагане и мониторинг на местните политики по управление на отпадъците - обект на гражданско наблюдение и да имат време и желание за полагане на доброволен труд.

Проектът има за цел да се повиши сътрудничеството и взаимодействието между администрацията, бизнеса и гражданите в процесите на формиране, прилагане и мониторинг на политиките по управление на отпадъците на територията на Община Поморие.

 

При желание за включване като граждански наблюдател, моля изпращайте заявление за участие и автобиография в срок до 01.02.2023 г. на адрес гр. Поморие 8201, ул.  „Княз Борис I“ 107 или на e-mail: europeandwe@yahoo.com

 

Проект № BG05SFOP001-2.025-0127 с наименование „Общество в действие за нулеви отпадъци“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

www.eufunds.bg

 

 МЕТОДОЛОГИЯ за провеждане на гражданско наблюдение на цикъла по управление на отпадъците в Община Поморие  

 

  ***

 

                                                                                                      

  

                                                        

ПРОЕКТ: BG05SFOP001-2.025-0127 „ОБЩЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ ЗА НУЛЕВИ ОТПАДЪЦИ“

  

ОБЩА СТОЙНОСТ: 59 983, 20 ЛВ., В Т.Ч. 50 985, 72 ЛВ. ЕВРОПЕЙСКО

И 8 997, 48 ЛВ. НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ

НАЧАЛО: 26.08.2022 Г. - КРАЙ: 26.11.2023 Г.

 

Проект № BG05SFOP001-2.025-0127 с наименование „Общество в действие за нулеви отпадъци“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

www.eufunds.bg

 

 ***

  ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ

 

Сдружение „Европа и Ние”, гр. Поморие изпълнява съвместно със Сдружение „НИЕ Независими Иновативни единни” проект № BG05SFOP001-2.025-0127 с наименование „Общество в действие за нулеви отпадъци“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”.

Проектът се изпълнява на територията на Община Поморие и е с продължителност 15 месеца, като ще се реализира в периода 26.08.2022 г. – 26.11.2023 г.

Проект „Общество в действие за нулеви отпадъци“ има за основна цел да повиши сътрудничеството и взаимодействието между администрацията, бизнеса и гражданите в процесите по управление на отпадъците, както и да допринесе за партньорско управление съвместно с гражданите и бизнеса.

Проектът планира да се проведе проучване, анализ и оценка на текущото ниво на участие на гражданското общество в местните политики по управление на отпадъците, както и обществени дискусии и действия в подкрепа на прехода към кръгова икономика. Ще се организира гражданско наблюдение на цикъла по управление на отпадъците в Община Поморие и широка информационна кампания за повишаване на гражданското участие в местните политики по управление на отпадъците.

 

Проект № BG05SFOP001-2.025-0127 с наименование „Общество в действие за нулеви отпадъци“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

 www.eufunds.bg

 

***

 

 ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ

 

На 15.12.2021 г. Сдружение „Европа и Ние” в качеството си на бенефициент по проект № SSER2021-150721 „Повишаване на гражданската активност сред младото поколение за отговорно поведение към околната среда“, приключи успешно реализирането на предвидените дейности. Проектът бе осъществен с любезното съдействие на Фонд ССИР в периода 15.07.2021 – 15.12.2021 г. Дейностите бяха насочени към ученици, младежи, учители, педагогически персонал, родители и др. и имаха за цел да се насърчи гражданската активност сред младото поколение за отговорно поведение към околната среда.

По повод Международния ден на Черно море и Европейската седмица за намаляване на отпадъците в рамките на проекта бяха проведени открити уроци в училища в Бургаска област. Събитията имаха за цел да се повиши гражданската активност сред младежите за отговорно поведение към околната среда, за опазване водите и крайбрежието на общата ценност Черно море, за намаляване на отпадъците, за насърчаване на разделното събиране и оползотворяване на отпадъците.

Реализираните събития допринесоха за повишаване на гражданското участие в решаването на актуални екологични въпроси и повишаване на доверието в компетентните държавни и местни институции. 

 

 

13.05.2020. 

SIMPLIFIED SERVICE TENDER

Contract title: Field and laboratory studies

Location – Burgas district, Republic of Bulgaria and Kirklareli province, Republic of Turkey

INTERREG-IPA Cross-Border Cooperation Bulgaria-Turkey Programme

 

Published on: 13.05.2020.

 

“Europe and We” Association in its capacity of Project beneficiary under the project CB005.2.12.012 and the project CB005.2.12.085 with financial assistance from the INTERREG-IPA Cross-Border Cooperation Bulgaria-Turkey Programme launches a simplified service tender procedure divided into 2 lots for the needs of the abovementioned projects, as follows:

• CB005.2.12.012/085-PP2-3 / LOT 1 – Contract title: Field and laboratory studies for the needs of the project “Joint initiatives for the conservation of zonal European red wood ants facing the danger of extinction”, Location: Burgas district, Republic of Bulgaria and Kirklareli province, Republic of Turkey

• CB005.2.12.012/085-PP2-3 / LOT 2 – Contract title: Field and laboratory studies for the needs of the project “Common Value Black sea - Let The World Breathe”, Location: Burgas district, Republic of Bulgaria.

The contract notice is available for inspection at the address of the Contracting Authority 110 “Knyaz Boris I” Str., 8201 Pomorie, Republic of Bulgaria and it is also published on the programme website http://www.ipacbc-bgtr.eu/public-tenders and the web site of the Contracting Authority https://europeandwe.eu. 

The deadline for submission of tenders is: not later than 17.30 h. on 15.06.2020.

 

The full tender dossier is available here: TENDER DOSSIER

 

20.05.2019

На 26 май 2019 г. в ЕС ще се проведат избори за новия Европейски Парламент.

Нашият глас е много важен за тези избори! Да гласуваме и да защитим това, на което държим!

Европейски избори Май 2019: Брифинг за гласоподаватели

Европейски избори Май 2019: Брифинг за кандидати

 

06.06.2018

ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ

От 4-ти до 6-ти юни 2018 г. – в края на българското председателство на Съвета на ЕС, Сдружение „Европа и Ние“ беше домакин на серия събития, посветени на Общата селскостопанска политика, въздействието й върху околната среда и биологичното разнообразие и бъдещето на земеделския сектор след 2020 година. прочети още 

04.06.2018

ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ

По-строги екологични правила след 2020 година при прилагане на селскостопански политики в ЕС

Сдружение „Европа и Ние“, Българско дружество за защита на птиците, NABU (BirdLife Германия), BirdLife Europe и European Environmental Bureau имат удоволствието да Ви поканят на международна конференция, посветена на Общата селскостопанска политика и изпълнението й в България и Европа, която ще се проведе на 4 юни 2018 г. в Национален Музей „Земята и хората“, гр. София, бул. „Черни връх“ № 4 от 09,30ч. прочети още 

21.10.2016

 Валония, европейските граждани са с Вас! Останете твърди за отхвърлянето на СЕТА!

 

08.10.2016

От 8-ми до 15-ти октомври е седмицата на действието срещу ТTIP и CETA. Сега е времето да кажем:

НЕ на скритите договорки!

НЕ на корпоративните интереси над нуждите на хората и планетата!

НЕ на ограбването и разрушаването на природните ресурси на България!

НЕ на ГМО продукцията и храните!

Включи се в кампанията! Сподели! виж видео

 

26.09.2016

Сдружение „Европа и Ние“ има удоволствието да информира, че на 26 септември 2016 г. във Виена се проведе Годишната конференция на Европейското бюро по околна среда. Конференцията беше организирана от EEB и от австрийския домакин Umweltdachverband. След приемането на дневния ред 2030 за устойчиво развитие и споразумението за климата в Париж, следващите няколко години ще са време за конкретни стъпки и действия. Необходимо е изработването на стратегия, която да осигури изпълнението на целите за устойчиво развитие. прочети още 

Еко календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Контакти

Сдружение "Европа и Ние"
гр. Поморие 8201, ул. Добри Чинтулов 26
тел.: +35959632819, +359888477998
факс: +35959632819
e-mail: europeandwe@yahoo.com
facebook: https://www.facebook.com/europeandwe

© 2016 Сдружение “Европа и Ние” Всички права запазени

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com